Dompel je onder in alle mogelijkheden van 8 lessen

of proef één dag - collage maken.

Collage technieken en materiaal combinaties.

Collage Kunst workshop Pur Sang, Splendeur of  1 dag & kies een datum:

Dat je een blije energie krijgt van het associatief creëren is één van de prettige bijwerkingen ;-). Met het recyclen van beelden; bladeren en zoeken op gevoel, kom je in een relaxmodus. Reserveer, je zit nog nergens aan vast!

Als het cursusgeld is voldaan, is je plek definitief gereserveerd.De workshop start bij minimaal 5 cursisten per groep/dagdeel

Kies hier je workshop:

Welke workshop & datum?
Collage Kunst -1 dag: 6 Juli 2024
Collage Kunst: Pur Sang - 8 lessen: 21 oktober 2024
Collage Kunst & Mix Media: Splendeur - 8 lessen: 28 Okt. 2024
mail

KeiLief algemene voorwaarden

KeiLief algemene voorwaarden workshops, cursus & workshoparrangementen.

KeiLief.nl | KeiLief wordt vertegenwoordigd door Françoise van Schie.

1. Definities

Françoise van Schie = KeiLief en docent of degene die is gecontracteerd door KeiLief tot het geven van een workshop. Atelier | KeiLief wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met opdrachtnemer. Een inschrijving of het accepteren van een offerte impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

  • In deze algemene voorwaarden workshops wordt verstaan onder:
    Opdrachtnemer: Françoise van Schie = Atelier KeiLief, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
  • Cursist: degene die deelneemt aan cursus en/of workshop en/of degene die zich inschrijft voor het volgen van een workshop
  • Diensten: alle door opdrachtnemer aan de cursist geleverde diensten zoals workshop en cursus
  • Opdrachtnemer en cursist tezamen te noemen: partijen

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten welke opdrachtnemer aanbiedt of levert aan cursist. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen

3. Inschrijving

a. Een inschrijving voor een workshop via de website of op het adres van the KeiLief is pas definitief wanneer de deelnamekosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van KeiLief of na contante betaling hiervan in het atelier. Op de site, rekening of offerte staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn.

b. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van betaling.

c. Per workshop of cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het aantal ligt tussen vijf & zeven deelnemers per activiteit, zolang dit niet nadrukkelijk anders is aangegeven.

d. Zodra een activiteit volgeboekt is, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk deel te nemen.

e. Opdrachtnemer bevestigt een inschrijving die is gedaan schriftelijk (e-mail).

f. Als een workshop volgeboekt is, kan de cursist zich (met volledige naam en telefoonnummer) opgeven voor de reservelijst. Mocht er alsnog een plek vrijkomen in een vol- geboekte activiteit, of zoveel aanmeldingen binnen komen dat een extra workshop of cursus ingepland kan worden, dan informeert KeiLief degenen op de reservelijst, op volgorde van inschrijving, zo spoedig mogelijk hierover.

4. Deelnamekosten

Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via de website gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld.

In een offerte voor een arrangement/besloten groepsactiviteit wordt steeds een totaalbedrag genoemd voor een maximum aantal deelnemers. Bij een eventueel lager werkelijk aantal deelnemers vindt geen restitutie plaats. Bij een”in company”-activiteit zijn reiskosten bijkomend, op basis van kilometer vergoeding.

In de workshopprijzen zijn de kosten voor het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. KeiLief behoudt zich altijd het recht voor om workshops bij herhaling inhoudelijk of prijstechnisch aan te passen.

Voor zover niet anders aangegeven zijn alle vermelde prijzen inclusief 21% BTW.

5. Betaling

a. De cursist betaalt direct bij het inschrijven: contant, via een betaalverzoek of bij boeking via de website of na factuur door overschrijving op de bankrekening van de opdrachtnemer.

b. KeiLief / opdrachtnemer behoudt zich het recht voor cursisten de toegang tot de workshop te weigeren indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

c. Wanneer een cursist/opdrachtgever de offerte accepteert verstuurt de opdrachtnemer de cursist/opdrachtgever een factuur met betrekking tot het workshop/arrangement.

d. Betaling door de opdrachtgever dient altijd vooraf aan de activiteit in zijn geheel te geschieden.

e. Indien cursist met betaling in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen. Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van cursist. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

f. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan cursist er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6. Annulering door en verhindering van de cursist

De cursist heeft vanaf het moment van aanmelden 14 dagen wettelijke bedenktijd. In deze periode is afzien van deelname mogelijk. Annulering van deelname aan een workshop dient vooraf per e-mail aan info@keilief.nl te geschieden of mondeling.

Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een ander mogelijk, mits de cursist deze persoon bij KieLief uiterlijk een (1) werkdag voor aanvang per e-mail aanmeldt. Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.

Indien een cursist verhinderd is van één les kan de les worden ingehaald, mits er plek is bij een andere workshopgroep.

Bij annulering gelden de volgende regels:

a. Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de workshop is de annulering kosteloos. Wel zijn er administratiekosten verschuldigd bij retour betaling aan de cursist van € 5,- p.p. Dit zal in mindering worden gebracht, van het te betalen retour bedrag.

b. Bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de workshop is de cursist 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

c. Bij annulering langer dan een week voor aanvang van de workshop is de cursist 80% van de deelnamekosten verschuldigd.

d. Bij annulering korter dan een week voor of na aanvang van de workshop is de cursist 100% van de deelnamekosten verschuldigd.

e. Bij het niet verschijnen van de cursist vind er geen restitutie plaats.

7. Annulering door en verhindering van de opdrachtgever

Annulering door een opdrachtgever is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier weken voor het geplande cursus c.q. workshop / workshoparrangement. Bij annulering tot vier weken voor deze dag wordt 25% van het verschuldigde totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier weken tot één week voor deze dag zal 50% van het verschuldigde totaalbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één week voor de geplande dag is het volledige totaalbedrag verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

8. Annulering door the KeiLief

a. KeiLief behoudt zich het recht voor bij vijf of minder inschrijvingen een aangeboden cursus c.q. workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan z.s.m. bericht en zo mogelijk een voorstel voor een nieuwe datum. Indien de voorgestelde datum niet schikt kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd.

b. Wanneer het huurcontract van Françoise van Schie (hoofdelijk aansprakelijk met bedrijf) wordt beëindigd of ontbonden om welke reden dan ook, of in andere gevallen van over- macht, vervalt automatisch en direct haar verplichting aan de cursist en/of opdrachtgever. De cursist en/of opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld. KeiLief zal de door de cursist en/of opdrachtgever betaalde deelnamekosten restitueren.

c. KeiLief behoudt zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen. In dit geval wordt de cursist of opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

9. Vervanging van de docent

KeiLief is te allen tijde gerechtigd een door haar met de uitvoering van de work- shopovereenkomst belaste docent te vervangen door een andere docent.

10. Aansprakelijkheid van de cursist en deelnemer

Gereedschap dat ter beschikking staat van cursisten blijft te allen tijde eigendom van the KeiLief. Materialen die ter beschikking staan van cursisten blijven te allen tijde eigendom van the KeiLief, behalve wanneer een vooraf aan het gebruik overeengekomen vergoeding door cursist aan the KeiLief is betaald. De cursist dient zorgvuldig om te gaan met ter beschikking gestelde materialen en gereedschap. Door de cursist aangebrachte schade aan gereedschap en bezittingen van the KeiLief zullen worden verhaald op de cursist, op basis van vervangingswaarde of herstelkosten.

11. Uitsluiting van deelname

Bij wanbetaling en/of wangedrag kan opdrachtnemer een cursist altijd weigeren of wegsturen, cursist ontvangt dan geen restitutie op het cursusgeld c.q. workshopgeld. Tevens heeft de opdrachtnemer het recht om deze persoon te weigeren als deelnemer aan een eventuele volgende workshop of resterende workshopdag(en).

12. Aansprakelijkheid van KeiLief

a. Elke deelname aan een cursus c.q. workshop is voor eigen verantwoording en risico van de cursist. Door het gebruik van gereedschappen bestaat de mogelijkheid van het verwonden van lichaamsdelen, dus is voorzichtigheid geboden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de cursist zelf.

b. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Ook is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist voor, na of tijdens de cursus c.q. workshop.

c. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door de annulering van een cursus c.q. workshop of workshoparrangement, tenzij de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.

d. Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.

e. Indien KeiLief op enig moment ondanks het bepaalde in lid a wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal de betaalde workshop- of arrangementskosten. Indirecte schade wordt niet vergoed.

13. Intellectueel eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshop- materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door opdrachtnemer voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is de cursist of opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De cursist mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de cursist verstrekt zijn, deze niet te openbaren, te exploiteren vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

14. Communicatie

a. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig andere communicatie tussen deelnemer en KeiLief (dan wel door ingeschakelde derden), is KeiLief niet aansprakelijk, tenzij  KeiLief opzet of grove schuld kan worden verweten.

b. De administratie van KeiLief geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de cursist of opdrachtgever in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

15. Klachten - geschillen

a. De opdrachtgever of cursist dient een eventuele klacht met betrekking tot de uitvoering van de workshop of het workshoparrangement of een met de workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken dienen tijdens of direct na afloop van de cursus c.q. workshop mondeling te worden gemeld aan opdrachtnemer en tevens uiterlijk binnen 2 dagen na de cursus c.q. workshop, schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cursist geacht akkoord te zijn gegaan met de gegeven cursus c.q. workshop. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen.

b. Het indienen van een klacht ontslaat cursist niet van de betalingsverplichting.

16. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden Workshops, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met KeiLief in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoor- schrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en worden vervangen door een door KeiLief vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Alle geschillen die eventueel tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voor- schrijft.

17. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

18. Overige bepalingen

Opdrachtnemer houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Cursist verklaart door inschrijving voor een cursus c.q. workshop akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van KeiLief Workshops en Cursussen.

verzameling bladen
Collage vogel
vrouw maakt een collage